İş Hukuku

İş Hukukundan Doğan Davalar:

İş Hukukundan Doğan davalar, işçi-işveren arasında yaşanabilecek hukuki problemlerin çözümü için ortaya çıkmış davalardır. Hukuk sistemimiz, işçi yararına yorum ilkesini benimsemiş olmakla birlikte iş kanunun ilgili hükümlerinde işverenin haklı nedenle fesih hakkının bulunduğu bir takım hususlara da yer verilmiştir. Mevzuatımız, her bir vatandaşın kanun hükümlerini bilmesi gerektiği kabulünden hareket etmekte olup tüm işçilerin de iş yaşamında uyması gereken kuralların tamamını bilmesi gerekmektedir. Özellikle 4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinde yazılı bulunan hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

Bu açıklamanın yanı sıra, işçinin de, iş kanunundan doğan bir takım hakları bulunmaktadır. İşverene, bazı durumlarda iş aktini derhal fesih hakkı tanıyan kanun, benzer bir yaklaşım ile işçiler için de iş aktini derhal fesih etme imkanı tanımıştır. Bu konudaki hükümler ise 4857 Sayılı Yasanın 24 maddesinde açık bir biçimde ifade edilmiştir.

İş akdini haklı bir biçimde fesih edin işçinin açabileceği bir kısım davaları;

  • Kıdem Tazminatı Davası,
  • İhbar Tazminatı Davası,
  • Ücret Alacağı Davası,
  • Haksız Fesih Tazminatı Davası,
  • Bakiye Dönem Ücret Alacağı Davası,
  • Fazla Çalışma Alacağı Davası,
  • Yıllık İzin Alacağı Davası,
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı Davası,

gibi davalar olarak sıralamak mümkündür.

 

Diğer taraftan uzun yıllar boyunca işverene hizmet etmesine rağmen, SGK kaydının yapılmaması ve primlerinin ödenmemesi nedeniyle işçinin, işveren yanında işçi olduğunun ve çalışmasının bulunduğunun tespit edilmesini ve bu sayede SGK kayıtlarının düzeltilebilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda açılabilecek dava;

  • Hizmetin (işçiliğin ve çalışmanın) Tespiti Davasıdır.
 

Son olarak, haksız bir biçimde iş akti sonlandırılan işçi, eğer aynı iş yerinde çalışmaya devam etmek istiyorsa, kanunda belirtilen süreler içerisinde işe iadesini temin etmek amacıyla dava açmak hakkına sahiptir.

Bu kapsamda açılabilecek dava;

  • İşe İade Davası açma hakkına sahiptir.

Yukarıdan bu yana sıralamış olduğumuz davalar UYAP sisteminde, kanun hükümleri nazara alınarak öngörülmüş ve  listelenmiş davalar olup başkaca tazminat türlerine ilişkin olarak açılabilecek davalar da bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.