Taşınmaz Hukuku

Uzun uğraşılar sonucunda çok büyük bedeller de ödenerek elde edilen yahut aile mirası yoluyla ata yadigarı olarak sahip olunan taşınmazlara ilişkin olarak haklarımızı korumak üzere Medeni Kanunumuz önemli düzenlemelere yer vermiş ve bu konuda bir çok alanda bir çok dava yolu öngörülmüştür. Her konu spesifik olarak kendi içerisinde, kendisine has özellikler barındırmakta olup profesyonel hukuki danışmanlık almaksızın taşınmazlarınıza dair haklarınızı korumaya çalışmanız, ilerleyen süreçte dönülmesi mümkün olmayan sonuçlara sebep olabilecektir. Taşınmaz hukukundan doğan uyuşmazlıklarınızı birlikte istişare etmek üzere bizimle iletişime geçiniz. 
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları

  • Yükleniciden (Müteahhitten) Konut/İşyeri Satın Almaya İlişkin,
  • Alım Hakkından Kaynaklanan,
  • Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan,
  • Muris Muvazaasından (Danışıklı, Anlaşmalı Satışından) Doğan,
  • İmar ve İhya Nedenine İlişkin,
  • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan,
  • Önalım Hakkına Dayanan,
  • Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı,
  • Yasal Mal Rejiminden Doğan,
  • Zilyetliğe (Kullanıma) Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Tapusuz Taşınmazın Tescili Davaları

  • Zilyetliğe Dayalı Kamu İdaresine Karşı Açılan Tapu Tescil Davaları
 • Tapu Kaydı Düzeltim Davaları

  • Tapu Kaydında Yer Alan Hatalı Bilginin Düzeltilmesi Davası,
  • Tapu Kaydına İşlenen Haksız Şerhin Kaldırılması Davası
 • Kamulaştırma Davaları

  • İdarece Belirlenen Bedele İtiraz Davası,
  • Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili Davası,
  • Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davası,
  • Kamulaştırmasız El Koymadan Doğan Tazminat Davası,
  • Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası,
  • Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesi Halinde Faiz İsteme Davası
 • Kadastro Davaları

  • Kadastro Tespitine İtiraz Davası,
  • Yenileme Kadastrosuna İtiraz Davası, Orman Kadastrosuna İtiraz Davası
 • El Atmanın Önlenmesi Davaları

  • Tapulu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi,
  • Elatmadan Doğan Ecrimisil (Kira) Alacağı,
  • Elatmadan Doğan Tazminat Davası,
  • Geçit Hakkına Elatmanın (Yol Hakkının Gaspının) Önlenmesi,
  • Taşkın İnşaat Nedenine Dayanan Elatmanın Önlenmesi Davası
 • Geçit (Yol) Hakkı Davaları

  • Geçit Hakkı Davası,
  • Üst Hakkı Davası,
  • İntifa Hakkı Davası